Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Paula Terpstra Websitecoaching

 

1. Definities
1.1 Klant: de persoon of de personen ten behoeve van wie Paula Terpstra Websitecoaching haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Paula Terpstra Websitecoaching heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Paula Terpstra Websitecoaching zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Paula Terpstra Websitecoaching.
1.3 Paula Terpstra Websitecoaching is een handelsmerk van Terpstra Network en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69552525 en levert websitediensten.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Paula Terpstra Websitecoaching haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Paula Terpstra Websitecoaching kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging, mondeling afgesproken of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of voorstel.
1.6 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Paula Terpstra Websitecoaching.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Paula Terpstra Websitecoaching behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

3. Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Paula Terpstra Websitecoaching zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Paula Terpstra Websitecoaching is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aanbieding of offerte;
– de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Paula Terpstra Websitecoaching voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Paula Terpstra Websitecoaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Paula Terpstra Websitecoaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Paula Terpstra Websitecoaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Paula Terpstra Websitecoaching is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Paula Terpstra Websitecoaching kenbaar behoorde te zijn.

6. Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
totstandkoming van de overeenkomst en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Paula Terpstra Websitecoaching op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Paula Terpstra Websitecoaching, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Paula Terpstra Websitecoaching is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Paula Terpstra Websitecoaching van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.

7. Copyright
7.1 Al het door Paula Terpstra Websitecoaching vervaardigde materiaal mag, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paula Terpstra Websitecoaching, niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
7.2 Het eigendom van door Paula Terpstra Websitecoaching verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Paula Terpstra Websitecoaching, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Paula Terpstra Websitecoaching hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het
genoemde eigendom is Paula Terpstra Websitecoaching gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Paula Terpstra Websitecoaching behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Voor zover Paula Terpstra Websitecoaching bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Paula Terpstra Websitecoaching op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Paula Terpstra Websitecoaching of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Paula Terpstra Websitecoaching.
8.2 Paula Terpstra Websitecoaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Paula Terpstra Websitecoaching slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Paula Terpstra Websitecoaching voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Paula Terpstra Websitecoaching. Indien de reclame gegrond is zal Paula Terpstra Websitecoaching deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Paula Terpstra Websitecoaching binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Paula Terpstra Websitecoaching naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling
11.1 Vanaf het moment dat er een overeenkomst is gesloten tussen de opdrachtgever en Paula Terpstra Websitecoaching, is de opdrachtgever verplicht om het werk van Paula Terpstra Websitecoaching volgens afspraak te honoreren.
11.2 De opdrachtgever dient 50% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Paula Terpstra Websitecoaching de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Paula Terpstra Websitecoaching kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Paula Terpstra Websitecoaching niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Paula Terpstra Websitecoaching een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Paula Terpstra Websitecoaching overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Paula Terpstra Websitecoaching een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Annuleringsvoorwaarden
12.1 De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving als het gaat om een dienst of levering in digitale vorm die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen dit termijn ontvang je je volledige investering terug. Na dit termijn is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en je investering terug te ontvangen. De opdrachtgever komt expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
12.2 Als de opdrachtgever gebruik wenst te maken van ontbindingsrecht dient dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Paula Terpstra via info@paulaterpstra.nl te vermelden. De opdrachtgever krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging. De opdracht wordt geannuleerd en eventueel geplande afspraken worden geannuleerd. Na annulering volgt een creditfactuur en binnen veertien dagen wordt de investering teruggestort op het gewenste bankrekeningnummer. Mochten er vragen zijn rondom annulering, dan kan hierover een e-mail gestuurd worden naar info@paulaterpstra.nl.
12.3 Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om geen gebruik te maken van een dienst, maar daarmee vervalt de betalingsverplichting niet. Er geldt geen niet goed geld terug garantie.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden
13.1 Paula Terpstra Websitecoaching bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Overig
14.1 Paula Terpstra Websitecoaching zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Paula Terpstra Websitecoaching.
14.2 Wanneer Paula Terpstra Websitecoaching bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Paula Terpstra Websitecoaching is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
14.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Paula Terpstra Websitecoaching zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
14.4 Paula Terpstra Websitecoaching is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Paula Terpstra Websitecoaching zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

15.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Paula Terpstra Websitecoaching
Van Hogendorplaan 30
3771 CP Barneveld

info@paulaterpstra.nl
KvK 69552525
BTW NL002058014B97